Odpověď Ministerstva financí ČR na vyjádření ANOPA k připravovaným změnám v DPH 01.06.2023

K Vašemu vyjádření nám dovolte uvést následující.   Daň z přidané hodnoty patří bezpochyby mezi významné nástroje fiskální politiky všech členských států Evropské unie. Její důležitost podtrhává i vysoká harmonizace této daně na úrovni Evropské unie. Z důvodu této harmonizace je každý členský stát povinen zajistit, aby národní pravidla uplatňování daně z přidané hodnoty odpovídala pravidlům stanoveným unijním právem.

MINISTERSTVO FINANCÍ

 

Odbor 18 - Nepřímé a majetkové daně

 

 

 

Vratislav Zákoutský

Asociace nestátních otevřených památek z.s.

datová schránka: ppwuqwj

 

 

PID: MFCRDXFWLH

Č. j.: MF-14577/2023/1801-2

Zpracovatel: Hunčovská Lenka, Ing.

Praha 02. 05. 2023

 

Vyjádření k dopisu Asociace nestátních otevřených památek z.s. ve věci probíhajících debat o připravovaných změnách DPH

 

 

Vážený pane Zákoutský,

dne 21. 4. 2023 jsme obdrželi Vaše vyjádření, ve kterém se ohrazujete proti záměru přesunout prodej vstupného u památek, ale například i u ubytovacích služeb, ze kterých majitelé památek často svou činnost dotují, do vyšší sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“ nebo „daň“). Další významný problém spatřujete v rozdílném způsobu uplatňování DPH různými typy provozovatelů památek a navrhujete jeho sjednocení.

K Vašemu podání bychom předně rádi uvedli, že chápeme Vaše obavy z případného zvýšení sazeb DPH. Zároveň jsme si plně vědomi toho, jak události v posledních letech, zejména pandemie COVID 19 a energetická krize, ovlivnily náklady majitelů resp. provozovatelů památek a jejich návštěvnost.  

 

K Vašemu vyjádření nám dovolte uvést následující.  

Daň z přidané hodnoty patří bezpochyby mezi významné nástroje fiskální politiky všech členských států Evropské unie. Její důležitost podtrhává i vysoká harmonizace této daně na úrovni Evropské unie. Z důvodu této harmonizace je každý členský stát povinen zajistit, aby národní pravidla uplatňování daně z přidané hodnoty odpovídala pravidlům stanoveným unijním právem. Základním unijním právním předpisem pro daň z přidané hodnoty je směrnice o DPH[1], která mimo jiné stanovuje také pravidla pro uplatňování sazeb daně a taktéž pravidla pro osvobození od daně u určitých činností vykonávaných ve veřejném zájmu.  

Podle § 61 písm. e) zákona o DPH jsou od daně osvobozena plnění spočívající v poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání. Předmětné ustanovení zákona o DPH je transpozicí článku 132 odst. 1. písm. n) směrnice o DPH, podle kterého členské státy osvobodí (výraz „osvobodí“ přitom musíme chápat ve smyslu „jsou povinny osvobodit“) od daně poskytnutí určitých kulturních služeb a dodání zboží úzce s nimi souvisejícího veřejnoprávními subjekty nebo jinými kulturními subjekty uznanými dotyčným členským státem.

Podotýkáme, že směrnice o DPH neumožňuje u plnění uvedených v článku 132 odst. 1. písm. n) členským státům zavést volbu zdanění, tak jako tomu činí v článku 137 například u určitých finančních činností nebo u nájmu nemovitostí.

Důsledkem uvedeného „povinného“ osvobození od daně je skutečnost zmíněná ve Vašem vyjádření, a to rozdílný způsob uplatňování DPH u stejných či obdobných plnění subjekty vymezenými v § 61 písm. e) zákona o DPH a ostatními subjekty, ve kterém spatřujete narušení konkurenčního prostředí vedoucí k nerovnému a nespravedlivému zacházení. Zde je potřeba uvést, že navzdory textaci výše citovaného článku, jsou povinny členské státy respektovat také čl. 133 směrnice  o DPH, kdy Česká republika uznává u dotčených subjektů jako kritérium jejich „neziskovost“ (ostatně tak činí i v jiných ustanovení § 61 zákona o DPH, kde se aplikuje shodný přístup).

K tomuto je nicméně třeba doplnit zásadní skutečnost, že případy osvobození od daně podle § 61 zákona o DPH spadají do skupiny osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Toto v praxi znamená, že subjekt poskytující plnění osvobozená od daně podle § 61 zákona o DPH nesmí uplatnit odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění použitých k uskutečnění předmětných osvobozených plnění.  

Naproti tomu subjekt poskytující zdanitelná plnění (v daném případě oprávnění ke vstupu na památky) je oprávněn k odpočtu daně u souvisejících přijatých zdanitelných plnění.  

V důsledku uvedeného může být, a často i je, režim zdaňování vstupného výhodnější než režim osvobození od daně. Zmíněná výhodnost může být značná zejména například v případě provádění finančně nákladných rekonstrukcí a oprav památek. Proto účelem Vámi napadaného rozdílného přístupu k uplatňování daně rozhodně není zvýhodnění resp. znevýhodnění určité skupiny subjektů poskytující obdobné služby; tento přístup je zohledněním dotačních politik států v rámci Evropské unie

Co se týče sazeb daně, podle směrnice o DPH členské státy aplikují na svém území základní sazbu daně (v České republice 21 %). Pouze u zboží a služeb uvedených v Příloze III směrnice o DPH je možné postupovat nad rámec základního pravidla a přistoupit k aplikaci výjimky - snížené sazby (nebo sazeb) daně. Při poskytování oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, na trhy a veletrhy, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení je tak možné, nikoliv však povinné, na národní úrovni aplikovat sníženou sazbu daně menší než 15 % (včetně).

Primární snahou Ministerstva financí ČR je využívat výjimky ze základních pravidel systému daně z přidané hodnoty co nejméně a jen v odůvodněných případech tak, aby byl celý systém co možná nejtransparentnější a co nejméně komplikovaný. Existence několika sazeb daně celý systém daně z přidané hodnoty komplikuje a vyžaduje dodatečné náklady jak na straně samotných plátců, tak i na straně správce daně.

Vážený pane Zákoutský, jak jsme již uvedli v úvodu, na Ministerstvu financí skutečně velmi citlivě vnímáme současnou situaci v České republice, která dopadá jak na samotné občany, tak i na podnikatelskou sféru. Ministerstvo financí v současné době velmi pečlivě zvažuje všechny možné varianty případných úprav sazeb daně a vyčísluje dopady na veřejné rozpočty. Žádné definitivní řešení však dosud nebylo přijato.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

          Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.                   ředitel odboru

 

[1] Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty

Odběr novinek

Zajímá Vás, co se u nás v ANOPA děje nového?
Přihlaste se k odběru našich novinek.
Budete to vědět jako první!

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: